T.C. Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü İlanı

Yayınlanma Tarihi :
T.C. GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANSATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ
VASFI İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ VE SAATİ
1 16050102623 Narlı  Mh. 1596 1 10.723,91 Tam Tarla Mevzi İmar Planında Özel Sosyal Tesis Alanı 5.361.955,00 1.072.391,00 10.05.2023 13;20
2 16050102657 Narlı Mh. 1596 5 13.026,82 Tam Tarla Mevzi İmar Planında Özel Sosyal Tesis Alanı 6.513.410,00 1.302.682,00 10.05.2023 13;40

1) Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” şartnamesinde belirtilen hususlar dâhilinde hizasındaki tarih ve saat’te Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatine kadar  İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
b) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, (bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.)
c) Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyivermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3)         a) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.
b)Hazine taşınmazlarının satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
c)Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
4) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır.
5) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.
6) İhaleye  bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulariile www.gemlik.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bilgi için Telefon:02245132953. İlan olunur

Basın No: ILN01816140
Basın No: