T.C. Kalkandere Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Yayınlanma Tarihi :
T.C

KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı :2023/36,37,38,39 ve 40 Esas 05/04/2023
DavacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıda isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırma kararı verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerini tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiç bir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,5-Mahkememizce karar gereğince aşağıda esas sayıları bildirilen davaların duruşma gününün 05/06/2023 günü saat 10:00’a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y. İle değişik 10. Madde 4. Fıkrası gereğince ilan olunur. 04/04/2023

Katip 270939
e-imzalıdır
Hakim 216271
e-imzalıdır
ESAS NO Taşınmaz Yeri Taşınmaz No Vasfı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan
2023/36 Rize,İkizdere ilçesi,Bayırköyköyü 101 ada 10 parsel Tarla 836,56 m2 Tamamı
2023/36 Rize, İkizdere ilçesi,Bayırköy köyü 101 ada 8 parsel Tarla 1.252,63 m2 Tamamı
2023/37 Rize, İkizdere ilçesi, Bayırköy köyü 101 ada 9 parsel Tarla 2.473,45 m2 Tamamı
2023/38 Rize, İkizdere ilçesi, Bayırköy köyü 101 ada 11 parsel Tarla 1640,55 m2 Tamamı
2023/39 Rize, İkizdere ilçesi, Bayırköy köyü 128 ada 3 parsel Bahçe 79,21 m2 Tamamı
2023/40 Rize, İkizdere ilçesi, Bayırköy köyü 128 ada 5 parsel Bahçe 35,53 m2 Tamamı

Tapu Malikleri: (2023/40 – Abdul Celal Ekşi, Emine Ekşioğlu, Fatma Ekşi, Hinayet Ekşi, Mehmet Naci Ekşioğlu, Melahat Ekşi, Muzaffer Ekşi, Şenol Ekşioğlu), (2023/39-Yunus Ekşi), (2023/38-Miktat Ekşi), (2023/37-İsmail Hakkı Ekşi), (2023/36-Ömer Ekşi)

__________________________________________________________________________
Adres : KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Batuhan YAŞ Zabıt Katibi
Basın No: ILN01817754
Basın No: